Polityka prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności” lub „Polityka”) została przyjęta przez spółkę Lissone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000544434, NIP: 5272696320, REGON: 146766341 („Lissone”) w związku z wejściem w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r…

Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności” lub „Polityka”) została przyjęta przez spółkę Lissone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000544434, NIP: 5272696320, REGON: 146766341 („Lissone”) w związku z wejściem w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
2. Polityka reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych przez Lissone w związku prowadzeniem Bokserska Distribution Center, ul. Bokserska 66A, 02-690 Warszawa („Bokserska Distribution Center”).
3. Polityka stanowi jednocześnie regulamin korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Lissone („Serwis”).

I Regulamin Serwisu
1.1. Warunki korzystania z Serwisu
1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
a) Dostęp do sieci Internet,
b) System operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android,
c) Przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Internet Explorer 8 (lub nowszy), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3,
d) Dodatki: JavaScript i Cookies; do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Acrobat Reader 2.
2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

1.2. Pliki cookies
1. Lissone zbiera informacje na temat użytkowników Serwisu przy wykorzystaniu plików cookies. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników.
2. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies, w rozumieniu art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jest Lissone.
4. Umieszczenie plików cookies odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu użytkownicy mogą zgłaszać kontaktując się z Bokserska Distribution Center pod adresem: Bokserska Distribution Center, ul. Bokserska 66A, 02-690 Warszawa.
2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji, żądanie użytkownika oraz dane kontaktowe (adres e-mail) umożliwiające kontakt z użytkownikiem.
3. Lissone rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania, udzielając odpowiedzi na adres e-mail wskazany przez użytkownika.

II Zasady przetwarzania danych osobowych
2.1. Informacja o administrowaniu danymi oraz o kategoriach osób, których dane przetwarza Lissone
1. Lissone przetwarza dane osobowe osób, wskazanych w niniejszym punkcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i jest ich administratorem w rozumieniu tych przepisów.
2. Współadministratorem danych osobowych pozyskanych przez Lissone jest spółka CBRE Global Investors Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000123835, NIP: 526-250-47-21, REGON: 017188128.
3. Lissone, w związku z prowadzeniem Bokserska Distribution Center, może przetwarzać dane osobowe następujących kategorii osób:
a) Konsumentów,
b) Najemców będących osobami fizycznymi,
c) Kontrahentów będących osobami fizycznymi,
d) Pracowników najemców i kontrahentów,
e) Pracowników podwykonawców najemców i kontrahentów.
4. W przypadku konsumentów, Lissone przetwarza w szczególności dane osobowe:
a) Uczestników konkursów i akcji marketingowych, w tym wydarzeń eventowych,
b) Osób kontaktujących się z Lissone poprzez punkt informacyjny,
c) Osób zgłaszających roszczenia w stosunku do Lissone,
d) Użytkowników mediów społecznościowych, w tym uczestników konkursów organizowanych przez te media,
e) Osób odwiedzających Bokserska Distribution Center,
f) Osób korzystających z parkingu.
5. Lissone przekazuje szczegółowe, wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, osobom wskazanym w ust. b) i 3.c) oraz 4.a) – 4.c) powyżej bezpośrednio przy pozyskiwaniu danych, tj. przypadku:
a) Najemców będących osobami fizycznymi – jednocześnie z podpisaniem umowy najmu,
b) Kontrahentów będących osobami fizycznymi – jednocześnie z podpisaniem umowy,
c) Uczestników konkursów i akcji marketingowych – jednocześnie z przesłaniem potwierdzeniem zgłoszenia udziału,
d) Osób kontaktujących się z Lissone poprzez punkt informacyjny – jednocześnie z przyjęciem zgłoszenia w punkcie informacyjnym,
e) Osób zgłaszających roszczenia w stosunku do Lissone – jednocześnie z udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenie.
6. Ponadto, szczegółowe, wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych Lissone udostępnia tym użytkownikom poprzez publikację na profilu Bokserska Distribution Center w tych mediach.
7. Szczegółowe, wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, osób innych niż wskazane w ust. 5 i 6 powyżej, zostały przedstawione w 2 niniejszej Polityki.

2.2. Zakres, cele i sposób przetwarzania danych osobowych niektórych kategorii osób
1. Osoby odwiedzające Bokserska Distribution Center
Lissone przetwarza dane osobowe, tj. wizerunek osób odwiedzających Bokserska Distribution Center w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Bokserska Distribution Center, w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego CCTV. Dane te mogą być wykorzystywane także w związku z naruszeniami prawa, których dopuszczają się osoby odwiedzające Bokserska Distribution Center.
W takiej sytuacji dane osobowe osób odwiedzających Bokserska Distribution Center są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Lissone, tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie Bokserska Distribution Center oraz dochodzenia roszczeń.
Biorąc pod uwagę powyższe cele, Lissone może udostępniać dane osobowe osób odwiedzających Bokserska Distribution Center dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Lissone korzysta w związku z prowadzeniem Bokserska Distribution Center, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej oraz dostawcy systemu CCTV, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym. Dane osobowe mogą być udostępniane także organom publicznym, w tym policji oraz innym inspekcjom i strażom.
Lissone nie przekazuje powyższych danych osobowych do państw trzecich (poza obszar EOG).
Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających Bokserska Distribution Center nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu CCTV przechowywane są przez 2 miesiące. W przypadku postępowań w związku z naruszeniami prawa, których dopuszczają się osoby odwiedzające Bokserska Distribution Center, dane osobowe mogą być przechowywane dłużej – przez czas trwania tych postępowań oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
2. Osoby korzystające z parkingu
Lissone przetwarza dane osobowe osób korzystających z parkingu w następujących celach:
1. Dochodzenia roszczeń w przypadku spowodowania szkód,
2. Statystycznych.
W obu tych sytuacjach podstawą przetwarzania danych osobowych osób korzystających z jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Lissone.
Dane dotyczące osób korzystających z parkingu pozyskiwane przez Lissone w celach statystycznych są gromadzone za pomocą systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Gromadzenie tych danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych, finansowych lub innych istotnych konsekwencji dla osób korzystających z parkingu.
Biorąc pod uwagę powyższe cele, Lissone może udostępniać dane osobowe osób korzystających z parkingu dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Lissone korzysta w związku z prowadzeniem Bokserska Distribution Center, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym. Dane osobowe mogą być udostępniane także organom publicznym, w tym policji oraz innym inspekcjom i strażom.
Lissone nie przekazuje powyższych danych osobowych do państw trzecich (poza obszar EOG).
Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z parkingu nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Dane dotyczące numerów rejestracyjnych przechowywane są przez 6 miesięcy. W przypadku postępowań w związku z naruszeniami prawa, których dopuszczają się osoby korzystające z parkingu, dane osobowe tych osób mogą być przechowywane dłużej – przez czas trwania tych postępowań oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
3. Pracownicy najemców i kontrahentów Lissone
Lissone przetwarza dane osobowe pracowników swoich najemców i kontrahentów w następujących celach:
a) Wykonywania zawartych umów,
b) Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa (dotyczy awizacji prac, wydawania kart dostępu),
c) Dochodzenia roszczenia lub obrony praw.
W tych sytuacjach podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników najemców i kontrahentów jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Lissone.
Lissone pozyskuje dane osobowe wskazanych powyżej osób od najemców i kontrahentów, w związku z realizacją umów. Przekazane dane osobowe mogą obejmować dane personalne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane dotyczące zajmowanego stanowiska służbowego.
Biorąc pod uwagę powyższe cele, Lissone może udostępniać dane osobowe pracowników najemców i kontrahentów dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Lissone korzysta w związku z prowadzeniem Bokserska Distribution Center, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.
Dane osobowe pracowników najemców i kontrahentów Lissone mogą być przekazywane poza obszar EOG. W takiej sytuacji dane są udostępniane na terenie Stanów Zjednoczonych, w związku korzystaniem z usług informatycznych. Osobom, których dane zostały przekazane do państw trzecich przysługuje prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych, a Lissone stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ich ochrony.
Przetwarzanie danych osobowych pracowników najemców i kontrahentów Lissone nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Dane osobowe pracowników najemców i kontrahentów są przetwarzane przez czas obowiązywania wiążących Lissone umów oraz przez 7 lat od ich wygaśnięcia. Przez taki sam okres przechowywane są dane zawarte w formularzach awizacji. W przypadku prowadzenia postępowań sądowych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną praw, dane osobowe są przechowywane przez czas trwania tych postępowań oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
4. Pracownicy podwykonawców najemców i kontrahentów Lissone
Lissone przetwarza dane osobowe podwykonawców (będących osobami fizycznymi) najemców i kontrahentów oraz pracowników podwykonawców najemców i kontrahentów w następujących celach:
a) Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa (dotyczy awizacji prac, wydawania kart dostępu),
b) Dochodzenia roszczenia lub obrony praw.
W tych sytuacjach podstawą przetwarzania danych osobowych wskazanych wyżej osób jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Lissone.
Lissone pozyskuje dane osobowe wskazanych powyżej osób od najemców i kontrahentów, w związku z awizacjami prac prowadzonych w lokalach lub na terenie Bokserska Distribution Center. Przekazane dane osobowe mogą obejmować dane personalne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane dotyczące zajmowanego stanowiska służbowego.
Biorąc pod uwagę powyższe cele, Lissone może udostępniać dane osobowe osób wskazanych powyżej dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Lissone korzysta w związku z prowadzeniem Bokserska Distribution Center, tj. w szczególności zarządcy Obiektu, firmie ochroniarskiej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.
Dane osobowe omawianych osób mogą być przekazywane poza obszar EOG. W takiej sytuacji dane są udostępniane na terenie Stanów Zjednoczonych, w związku korzystaniem z usług informatycznych. Osobom, których dane zostały przekazane do państw trzecich przysługuje prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych, a Lissone stosuje odpowiednie zabezpieczenia w celu ich ochrony.
Przetwarzanie danych osobowych omawianych osób nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Dane osobowe omawianych osób są przetwarzane przez 7 lat od zakończenia prac prowadzonych w lokalu lub na terenie Bokserska Distribution Center. W przypadku prowadzenia postępowań sądowych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną praw, dane osobowe są przechowywane przez czas trwania tych postępowań oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
2.3. Reagowanie na żądania osób, których dane dotyczą
1. W związku z prowadzeniem Bokserska Distribution Center, Lissone zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza (wskazanym w punkcie 1), wykonywania przysługujących im, zgodnie z obowiązującymi przepisami, praw. Osoby te mają prawo:
a) dostępu do ich danych osobowych,
b) żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
c) żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych,
f) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym profilowania.
2. Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji ww. uprawnień, znajdują się w punkcie 4 niniejszej Polityki.
3. Ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby której dane dotyczą Lissone zapewnia tej osobie możliwość wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
4. Osoby, których dane są przetwarzane przez Lissone mogą realizować przysługujące im uprawnienia, określone w ust. 1 i 3 powyżej, kontaktując się z Lissone pod adresem: Bokserska Distribution Center, ul. Bokserska 66A, 02-690 Warszawa.
5. Lissone bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z wykonywaniem przez nią praw, określonych w ust. 1 i 3 powyżej.
6. Jeżeli Lissone nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Lissone informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
7. Jednocześnie, każdej osobie, która uważa, że jej dane są przetwarzane przez Lissone niezgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2.4. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Lissone
1. Prawo dostępu do danych
Osoba, której dane są przetwarzane przez Lissone, może żądać udzielenia informacji czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak – uzyskania do nich dostępu.
Lissone, na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych informuje tę osobę o zakresie, sposobie i celu przetwarzania danych, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany poprzez wydanie kopii danych, przy czym pierwsza kopia danych udzielana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii danych, Lissone jest uprawniona do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom administracyjnym.
2. Prawo do sprostowania danych
W przypadku, gdy dane osobowe są nieaktualne lub nieprawidłowe, osoba, której dane dotyczą może żądać ich sprostowania. W przypadku, gdy dane zostały udostępnione innym podmiotom, Lissone informuje te podmioty o dokonaniu sprostowania danych. Ponadto, Lissone uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, której dane dotyczą. Lissone może odmówić uzupełnienia danych, jeżeli są one zbędne dla celów przetwarzania.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Lissone usuwa zgromadzone dane. Jest to możliwe, jeżeli:
a) dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Lissone,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.
Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały udostępnione innym podmiotom, Lissone podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować te podmioty o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Lissone informuje ją o podmiotach, którym jej dane zostały udostępnione.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Lissone dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, której dane dotyczą, w sytuacji gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Lissone sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Lissone nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Lissone są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie danych zostało ograniczone, Lissone przetwarza je, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
5. Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy, Lissone na żądanie osoby wydaje jej dotyczące jej dane, przetwarzane w systemach informatycznych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje je – jeżeli jest to możliwe – innemu podmiotowi.
6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym profilowania
Jeżeli osoba, której dane dotyczą zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Lissone w oparciu o uzasadniony interes Lissone, Lissone uwzględnia sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Lissone ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, zgłaszającej sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) Lissone uwzględnia sprzeciw niezwłocznie i zaprzestaje przetwarzania danych osoby, która zgłosiła sprzeciw.

III Postanowienia końcowe
1. Polityka Prywatności nie dotyczy innych serwisów i podmiotów, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie. Jeśli w Serwisie są zawarte linki do innych stron internetowych, Lissone zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych. Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.
2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
3. Lissone jest uprawnione do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Wówczas wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania w Serwisie.

Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych użytkowników profilu Bokserska Distribution Center („Użytkownicy”) jest spółka Lissone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000544434, NIP: 5272696320, REGON: 146766341 („Lissone Sp. z o. o. Sp. K.”).
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Lissone w związku z prowadzeniem niniejszego profilu, w tym prowadzeniem korespondencji z Użytkownikami i organizacją konkursów za pośrednictwem profilu. Ponadto, Lissone może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją swoich prawnie uzasadnionych interesów: dochodzeniem roszczeń lub obroną praw.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku organizacji konkursów, brak podania danych osobowych może uniemożliwić przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów Lissone udostępnia w regulaminie danego konkursu.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez czas prowadzenia profilu lub do momentu usunięcia wpisów przez Użytkownika lub Lissone. Dane pozyskiwane na potrzeby organizacji konkursu są przetwarzanie przez czas trwania konkursu oraz przez 7 lat od jego zakończenia.
Dane osobowe Użytkowników zostaną lub mogą zostać przekazane dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Lissone korzysta w związku z prowadzeniem niniejszego profilu, tj. w szczególności zarządcy Bokserska Distribution Center w Warszawie, firmom marketingowym, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.
Przetwarzanie danych osobowych przez Lissone nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. Lissone nie przekazuje danych Użytkowników do państw trzecich (poza obszar EOG).
Użytkownikom profilu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, może Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądać ich przeniesienia.
Swoje uprawnienia określone powyżej, Użytkownicy mogą realizować kontaktując się z Lissone poprzez profil Bokserska Distribution Center oraz pod adresem: Bokserska Distribution Center, ul. Bokserska 66a, 02-690 Warszawa.
Jeżeli Lissone przetwarza dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie przetwarzania danych Użytkowników przez Lissone i nie obejmuje działań podejmowanych przez portal Facebook.